Stáže

Nabízíme možnost stáže či praxe v zařízeních Kolpingova díla ČR.
V případě Žďáru nad Sázavou je možné využít těchto adiktologických zařízení:

·       Adiktologická ambulance Kolping,

·       Poradna pro gambling Kraje Vysočina,

·       Centrum primárně prevence Spektrum

·       Kontaktní a poradenské centrum Spektrum

Dle zájmu a možností vždy společně domlouváme, zda se bude jednat o praxi/stáž na jednom či více zařízení. Pobyt u nás je také možno kombinovat i s dalšími zařízeními organizace,  přehled všech najdete na https://www.kolping.cz/aktivita/ .

Při zájmu o praxi či stáž se spojte s koordinátorem na tel. čísle 608 816 721 (Mgr. Josef Soukal).

Níže uvedený popis je obecný a v jednotlivých zařízeních se částečně liší. Pro konkrétnější informace se obraťte přímo na vedoucí zařízení.

 

Výběr praktikantů 

·  výběr praktikantů se řídí aktuálními možnostmi zařízení (dostatečné personální zajištění v době trvání praxe, apod.)

·  o výběru (přijetí/nepřijetí) praktikanta rozhoduje vedoucí zařízení na základě doporučení koordinátora (většinou tomuto rozhodnutí předchází ústní pohovor koordinátora se zájemcem o praxi, v případě nouze jeho písemná žádost). Zohledňuje se: bydliště stážisty, jeho bytí v blízkosti drogové scény, motivace, délka stáže, zaměstnání (možný střet nevhodného typu služby s naší službou).

· koordinátor seznamuje vedoucího a členy týmu s plánovanou praxí na poradě. Přijetím praktikanta nesmí být narušen optimální chod zařízení (tím se rozumí např. omezení provozu kontaktní místnosti či TP)
Pravidla pro přijetí praktikanta

· rozhodující pro přijetí na praxi je žadatelův aktivní zájem o problematiku práce

· přijetí praktikanta předchází pohovor s koordinátorem praxí

· min. věková hranice 20 let

· student SŠ humanitního směru, VOŠ, VŠ + pracovník v oboru

· s praktikantem je domluveno, zda se chce zapojit do všech programů, popř. je vytvořen harmonogram zapojení do těchto programů.

· s praktikantem (tj. člověkem vykonávající praxi od nějaké školy či jiné vzdělávací instituce) musí být uzavřena smlouva o realizaci. Smlouva musí obsahovat pravdivé vyjádření vysílajícího subjektu, že praktikant má úrazové pojištění.

· s praktikantem se uzavírá dohoda o odborné stáží

 

Rámcový harmonogram týdenní praxe

·       seznámení s pracovníky, prostředním zařízení

·       nastavení harmonogramu stáže

·       seznámení a podepsání potřebných dokumentů (BOZP, etický kodex, ..)

·       prostudování a předání informací týkajících se jednotlivých zařízení (operační manuál)

·       účast na pracovní poradě týmu

·       asistence při zpracování administrativy

·       informace o spolupracujících organizacích

·       náslech – práce s klienty, třídním kolektivem, …

 

Výstup z praxe

Každý praktikant může být pověřen koordinátorem během průběhu praxe zpracovat individuální projekt. Jeho rozsah a zaměření se řídí individuálně dle zájmu daného praktikanta. Např. se může jednat o zpracování kasuistiky, rozhovoru, který poté student použije ve své diplomové práci (dále např. anketa, program pro klienty – turnaj, hry, arte, apod.). Projektem může být také pozorování vycházející z cíle praxe.


Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

AAK Žďár nad Sázavou
Žižkova 16
591 01, Žďár nad Sázavou
+420 608 816 721
josef.soukal@kolping.cz

AAK Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 15
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
+420 602 182 467
katerina.koktava@kolping.cz

AAK Havlíčkův Brod
Nádražní 397 (Rolnický dům, 4.patro)
580 01, Havlíčkův Brod
+420 774 991 624
martina.kristofova@kolping.cz

Podporují nás: