Co Vám nabízíme

V adiktologické ambulanci Kolping poskytujeme terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám. Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě a v Bystřici nad Pernštejnem.

Ambulanci může využít každý, kdo (stačí se najít i v jediné možnosti):

  • cítí, že mu již jeho závislost přerůstá přes hlavu
  • byl na léčbě a má zájem o doléčování, podporu
  • se po nějaké době opět napil či si něco dal a nechce do toho spadnout
  • má někoho blízkého, kdo je závislý, nebo ho užívání ovlivňuje přes rozumnou míru

 

Formy pomoci:

Individuální terapie/poradenství

V rámci individuální terapie/poradenství se terapeut setkává s klientem samostatně. Terapeut s klientem pracují na tom, co zrovna klienta tíží a proč vlastně přichází. Možná témata, která se řeší: zvládnutí vysazení návykové látky či omezení návykového chování, vztahy, podpora při zvládání náročných situací, prevence užívání návykových látek, sebepoznání a nahlédnutí na vlastní prožívání, chování a jednání klienta. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog a alkoholu v těle.

Individuální terapii/poradenství může klient využívat ve všech fázích: snaha o ukončení užívání nebo v období, kdy klienta nutí okolí s užíváním něco dělat nebo když je klient ve fázi abstinence či kontrolovaného pití/užívání anebo když je klient ve fázi, kdy hledá podporu v upevnění změn bez závislosti či závislostního jednání.

 

Zpravidla se na individuální terapii dochází z počátku pravidelně 1 x týdně a postupně se četnost docházení snižuje. Docházení je bezplatné.

 

Párová a rodinná terapie/poradenství

Rodinná a párová terapie je forma péče, která se dívá na klienta jako na součást určitého, konkrétního rodinného/partnerské systému. Jeho problémy dává do souvislosti s fungováním celé rodiny/páru a snaží se o nastolení změn s cílem dosáhnout vymizení či jiného řešení závislostní obtíže. V důsledku spolupráce rodina/pár nalézá své vnitřní síly k řešení a nastavuje si takového fungování rodiny, se kterým jsou její členové spokojení.

Setkání probíhá většinou ve frekvenci 1 x 3 týdny za přítomnosti dvou terapeutů. V závislosti na počtu osob a věku jednotlivých členů je délka sezení 60 až 90 minut. Docházení je bezplatné.

 

Skupinová terapie

Skupinová terapie je forma péče, která využívá skupinovou dynamiku – vztahy a interakce mezi jednotlivými členy skupiny a terapeuty.

Klient v rámci skupinové terapie obvykle nachází úlevu v zážitku, že není sám, koho něco tíží, a zažívá podporu skupiny při probírání svých pocitů, problémů, vztahů, potřeb a přání. Přidanou hodnotou je i podpora, výměna zkušeností a zpracování zpětné vazby, kterou účastník získává.

Při skupinové terapii se sice nevěnuje jednotlivci veškerá pozornost jako je tomu při individuální formě, na druhou stranu však tato forma terapie přináší mnoho benefitů, které se při individuálním setkání s terapeutem nedají nahradit. Tak, jak klient reaguje na skupině (interaguje mezi jednotlivými členy), reaguje i v běžném životě, a právě skupina nabízí prostředí, kde je možné se tímto projevováním, přemýšlením a postoji zabývat a případně je měnit.

Pro dobré fungování skupiny je nutné dodržovat pravidla skupiny. Díky tomu je skupina bezpečným místem pro projevování emocí, svěřování se s obtížemi, přijímání a poskytování zpětné vazby.

Na skupině je maximálně 10 účastníků a zpravidla 2 terapeuti. Docházení je bezplatné.

 

Otevřená skupina pro rodinné příslušníky

Jedná se o edukativně-sdílející skupinu, kde se mohou rodinní příslušníci potkat a společně sdílet svoji situaci a vzájemně se podpořit.

 

 

O tom, jaké skupiny probíhají v jednotlivých městech a kdy, se více dozvíte zde:

Žďáře nad Sázavou

Bystřici nad Pernštejnem

Havlíčkově Brodě

 

 

Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii a řídí se Zásadami ochrany osobních údajů a dodržují práva uvedená v Listině práv klientů.

Ke službě ambulance je možné podat podnět, připomínku či stížnost.


Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

AAK Žďár nad Sázavou
Žižkova 16
591 01, Žďár nad Sázavou
+420 608 816 721
josef.soukal@kolping.cz

AAK Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 15
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
+420 602 182 467
katerina.koktava@kolping.cz

AAK Havlíčkův Brod
Nádražní 397 (Rolnický dům, 4.patro)
580 01, Havlíčkův Brod
+420 774 991 624
martina.kristofova@kolping.cz

Podporují nás: